Set Composition

IssueWeight
S10 Yuan 1.00
S50 Yuan 1.00
S300 Yuan 2.00
G100 Yuan 1.00
G2000 Yuan 3.00
Divisor: 8.00