Set Composition

IssueWeight
2002 5 Yuan Sun-J56a The Great Wall 1.00
2002 5 Yuan Sun-J57a Terra Cotta 1.00
2003 5 Yuan Sun-J61a Confucious T. 1.00
2003 5 Yuan Sun-J62a Imperial Palace 1.00
2004 5 Yuan Sun-J68a Suzhou Gardens 1.00
2004 5 Yuan Sun-J69a Peking Man 1.00
2005 5 Yuan Sun-J71a Green City Hall 1.00
2005 5 Yuan Sun-J72a Lijiang Bld. 1.00
2006 5 Yuan Sun-J78a Statue Head 1.00
2006 5 Yuan Sun-J79a Summer Palace 1.00
Divisor: 10.00