Set Composition

IssueWeight
S10 Yuan 1.00
S10 Yuan Colorized 1.00
S10 Yuan Fan 1.00
S10 Yuan Flower 1.00
S50 Yuan Rectangular 1.00
S50 Yuan Colored 1.00
G50 Yuan 1.00
G50 Yuan Colorized 1.00
G150 Yuan Fan 1.00
G200 Yuan Flower 2.00
S300 Yuan 2.00
G2000 Yuan Rectangular 3.00
G2000 Yuan Colorized 3.00
G10000 Yuan Flower 4.00
G100000 Yuan 5.00
Divisor: 28.00