Set Composition

IssueWeight
Shan Xiongxin S10 Yuan 1.00
Lu Zhishen S10 Yuan 1.00
Red Mask G100 Yuan 2.00
Divisor: 4.00