Set Composition

IssueWeight
Little Li Guange Hua Rong S10 Yuan Colorized 1.00
Black Whirlwind Li Kui S10 Yuan Colorized 1.00
Yanqing Shi S50 Yuan Colorized Rectangle 1.00
Qiju Zhong Yi Tong S300 Yuan Colorized 1.00
Mastermind Wu G150 Yuan Colorized 1.00
Guan Sheng Hu Yanshuo G2000 Yuan Rectangle 2.00
Qiju Zhong Yi Tong G10000 Yuan Colorized 3.00
Divisor: 10.00