Set Composition

IssueWeight
2002 5 Yuan Sun-J56b The Great Wall 1.00
2002 5 Yuan Sun-J57b Terra Cotta 1.00
2003 5 Yuan Sun-J61b Confucious T. 1.00
2003 5 Yuan Sun-J62b Imperial Palace 1.00
2004 5 Yuan Sun-J68b Suzhou Gardens 1.00
2004 5 Yuan Sun-J69b Peking Man 1.00
2005 5 Yuan Sun-J71b Green City Hall 1.00
2005 5 Yuan Sun-J72b Lijiang Bld. 1.00
2006 5 Yuan Sun-J78b Statue Head 1.00
2006 5 Yuan Sun-J79b Summer Palace 1.00
Divisor: 10.00