Images of 1890-CC $1 VAM 4 Tailbar

1890-CC $1 VAM 4 Tailbar
GRADE 64+
CERT # 37287279
PCGS # 133934
DESCRIPTION 1890-CC $1 VAM 4 Tailbar
1890-CC $1 VAM 4 Tailbar
GRADE 61
CERT # 40318820
PCGS # 133934
DESCRIPTION 1890-CC $1 VAM 4 Tailbar