10 Yuan

Last Update: 2/21/2020

10 Yuan, MS   |   10 Yuan, PR

10 Yuan, MS
PCGS # Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS # Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
3
8
25
94
163
349
2,054
17,635
102
156,021
894,352
1,070,811
131204 1989 10 Yn Panda Silver PAN-109A MS
+
1
 
6
 
43
 
120
 
367
 
574
 
9
 
1,121
131205 1990 10 Yn Panda Silver MS
+
2
 
12
 
36
 
80
 
130
506409 1990(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-136A MS
+
1
 
3
 
3
 
10
 
12
 
27
 
194
 
352
 
2
 
605
506408 1990(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-136B MS
+
1
 
4
 
2
 
4
 
8
 
42
 
140
 
1
 
202
131206 1991(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-156A MS
+
1
 
2
 
1
 
2
 
24
 
65
 
254
 
5
 
354
506403 1991(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-155A MS
+
1
 
2
 
6
 
13
 
69
 
142
 
7
 
240
131259 1992 10 Yn Panda Silver MS
+
1
 
2
 
3
 
32
 
48
 
1
 
87
506411 1992(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-182A MS
+
3
 
12
 
49
 
144
 
2
 
210
506410 1992(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-182B MS
+
1
 
1
 
5
 
28
 
68
 
76
 
179
131208 1993 10 Yn Panda Silver MS
+
2
 
2
 
9
 
54
 
46
 
1
 
114
413021 1993(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-204A MS
+
1
 
1
 
9
 
38
 
72
 
2
 
123
506596 1993(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-204B MS
+
2
 
6
 
44
 
99
 
119
 
270
131258 1994 10 Yn Panda Silver MS
+
5
 
9
 
29
 
77
 
120
506595 1994(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-227A MS
+
1
 
1
 
3
 
12
 
57
 
161
 
7
 
242
506465 1994(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-227B MS
+
1
 
1
 
3
 
6
 
62
 
123
 
196
131213 1995(上) 10 Yn Panda Ag Large Twig PAN-248A MS
+
1
 
1
 
5
 
32
 
143
 
358
 
17
 
557
165158 1995(沈) 10 Yn Panda Ag Sm Twig Sm Dt PAN-248B MS
+
3
 
4
 
9
 
27
 
112
 
162
 
317
508990 1995(沈) 10 Yn Panda Ag Micro Date PAN-248C MS
+
9
 
37
1
41
 
88
149693 1995 10 Yn Beijing Coin & Stamp/Ag PAN-253A MS
+
1
 
1
 
4
 
14
 
35
 
1
 
56
131257 1996 10 Yn Panda Silver MS
+
2
 
3
 
25
 
60
 
136
 
1
 
227
505125 1996(沈) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-270B MS
+
14
 
9
 
51
 
151
 
218
 
1
 
444
505126 1996(上) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-270A MS
+
2
 
3
 
45
 
201
 
349
 
5
 
605
650770 1996 10 Yn 9th Asian Stamp Expo/Ag PAN-275A MS
+
6
 
24
 
8
 
38
500944 1996 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-276A MS
+
1
 
5
 
23
 
34
 
63
131216 1997 10 Yn Panda Silver MS
+
1
 
15
 
20
 
51
 
87
410634 1997(沈) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-289B MS
+
1
 
12
 
27
 
97
 
103
 
1
 
241
410635 1997(上) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-289A MS
+
2
 
2
 
3
 
23
 
110
 
233
 
5
 
378
395372 1997 10 Yn Panda Silver - Tourism PAN-293A MS
+
1
 
9
 
26
 
28
 
64
150613 1997 10 Yn Chongqing Municpal/Ag PAN-294A MS
+
1
 
1
 
8
 
3
 
36
 
100
 
1
 
150
143178 1997 10 Yn Shanghai Coin & Stamp/Ag PAN-292A MS
+
7
 
25
 
26
 
58
131217 1998 10 Yn Panda Silver MS
+
1
 
7
 
26
 
43
 
1
 
78
142333 1998 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-311A MS
+
1
 
4
 
19
 
45
 
69
150614 1998 10 Yn Panda Silver - Air Show PAN-312A MS
+
2
 
25
 
26
 
53
506839 1998(沈) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-309B MS
+
1
 
1
 
1
 
7
 
38
 
49
 
97
131256 1999 10 Yn Panda Silver MS
+
2
 
3
 
14
 
32
 
51
400656 1999(沈) 10 Yn Panda Ag Lg Date Plain 1 PAN-323B MS
+
1
 
1
 
1
 
2
 
14
 
31
 
84
 
134
507715 1999(国) 10 Yn Panda Ag Lg Date Serif 1 PAN-323C MS
+
1
 
3
 
2
 
32
 
32
 
70
400655 1999(上) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-323A MS
+
2
 
2
 
4
 
9
 
89
 
124
 
230
170777 1999 10 Yn Beijing Int'l Coin Expo PAN-325A MS
+
1
 
1
 
13
 
50
 
47
 
112
131248 2000(国) 10 Yn Panda Silver Frosted PAN-333A MS
+
1
 
5
 
6
 
5
 
40
 
160
 
716
 
13
 
946
410406 2000(上) 10 Yn Panda Ag Mirrored PAN-333B MS
+
1
 
1
 
19
 
32
 
53
400725 2000 10 Yn Panda Guangzhou Expo PAN-334A MS
+
2
 
3
 
8
 
49
 
6
 
68
131284 2001 10 Yn Panda Silver PAN-347A MS
+
2
 
1
 
7
 
40
 
241
 
431
 
3
 
725
161204 2001-D 10 Yn Panda Silver Large D PAN-348A MS
+
1
 
2
 
4
 
72
 
280
 
10
 
369
517154 2001-D 10 Yn Panda Silver Small D PAN-348B MS
+
1
 
2
 
55
 
16
 
74
169041 2002 10 Yn Panda Silver PAN-358A MS
+
2
 
2
 
3
 
23
 
107
 
556
 
60
 
753
169350 2003(国 沈) 10 Yn Panda Ag Frosted PAN-371A MS
+
1
 
1
 
2
 
1
 
6
 
5
 
43
 
131
 
854
 
104
 
1,148
510257 2003(上) 10 Yn Panda Ag Satin PAN-371B MS
+
1
 
2
 
2
 
12
 
39
 
101
 
17
 
174
164493 2004 10 Yn Panda Silver PAN-382A MS
+
1
 
1
 
4
 
5
 
14
 
108
 
644
 
76
 
854
404342 2004 10 Yn China Construction Bank PAN-385A MS
+
2
 
2
 
5
 
38
 
8
 
55
502245 2004 10 Yn 20th Anniv ICBC PAN-386A MS
+
2
 
6
 
22
 
1
 
31
163178 2004 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-387A MS
+
1
 
5
 
35
 
106
 
3
 
150
174033 2005 10 Yn Panda Silver PAN-401A MS
+
1
 
1
 
9
 
23
 
101
 
986
 
128
 
1,250
504668 2005 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-402A MS
+
1
 
8
 
84
 
11
 
104
652694 2005 10 Yn Founding of ICBC PAN-403A MS
+
3
 
22
 
18
 
43
392777 2005 10 Yn 10th An Bank of Shanghai PAN-404A MS
+
1
 
4
 
54
 
10
 
69
141065 2006 10 Yn Panda Silver PAN-417A MS
+
1
 
3
 
4
 
12
 
34
 
106
1
882
 
245
 
1,288
398707 2006 10 Yn 10th Ann Mingsheng Bank PAN-418A MS
+
2
 
2
 
21
 
71
 
32
 
128
395373 2006 10 Yn Int'l Horticultural Expo PAN-419A MS
+
2
 
10
 
46
 
58
151755 2006 10 Yn 10th Ann Bank of Beijing PAN-420A MS
+
1
 
1
 
1
 
15
 
18
507802 2006 10 Yn Jinan City Comm Bank PAN-421A MS
+
1
 
1
 
2
 
2
 
5
 
2
 
1
 
14
148020 2006 10 Yn Beijing Coin/Stamp Expo PAN-422A MS
+
1
 
1
 
5
 
47
 
5
 
59
147135 2007 10 Yn Panda Silver PAN-432A MS
+
1
 
3
 
6
 
8
 
31
 
147
 
815
 
174
 
1,185
117034 2007 10 Yn 10th Ann Xian City Bank PAN-433A MS
+
2
 
13
 
6
 
1
 
22
117063 2007 10 Yn Listing of CITIC Bank PAN-434A MS
+
1
 
1
 
1
 
5
 
8
117035 2008 10 Yn Banknote Printing Plant PAN-497A MS
+
1
 
2
 
13
 
16
117064 2008 10 Yn Bank of Communications PAN-496A MS
+
2
 
4
 
8
 
1
 
15
687567 2009 10 Yn Panda Silver PAN-512A MS
+
1
 
1
412422 2009 10 Yn 30th Ann Chinese Bullion PAN-512A MS
+
4
 
11
 
6
 
2
 
19
 
159
 
8,042
 
8,556
 
16,799
117065 2009 10 Yn Inauguration of ChiNext PAN-510A MS
+
94
 
261
 
58
 
413
506309 2010 10 Yn 20th An Capital Market PAN-525A MS
+
1
 
62
 
160
 
48
 
271
117068 2010 10 Yn Panda Agricultural Bank PAN-526A MS
+
1
 
5
 
111
 
139
 
22
 
278
507522 2010 10 Yn 90th Ann. Shanghai Mint PAN-527A MS
+
1
 
33
 
7
 
41
509285 2011 10 Yn Int'l Horticulture Expo PAN-545A MS
+
43
 
936
 
1,532
 
72
 
2,583
971832 2011 10 Yn 60th Anniv Rural Credit PAN-547A MS
+
3
 
13
 
8
 
24
509283 2011 10 Yn Beijing-Shanghai Rail PAN-546A MS
+
2
 
11
 
16
 
8
 
37
651662 2011 10 Yn Shanghai Gold Exchange PAN-548A MS
+
11
 
8
 
3
 
32
 
2,164
 
4,235
 
1,411
 
7,864
651663 2011 10 Yn Xiamen Economic Zone PAN-549A MS
+
1
 
1
 
10
 
10
 
1
 
23
651664 2011 10 Yn Financial Workers' Union PAN-550A MS
+
11
 
15
 
4
 
30
596899 2016 10 Yn 20th Ann Bank of Beijing MS
+
2
 
14
 
7
 
23
687301 2018 10 Yn 30th Ann. of Industrial Bank MS
+
2
 
2
807556 2019 10 Yn CIIE MS
+
1
 
3
 
4
614920 2016 10 Yn 120th Ann. Shenyang Mint MS
+
4
 
16
 
4
 
24
615380 2016 10 Yn 60th Ann All-China Fed. of Returned Overseas Chinese MS
+
1
 
6
 
3
 
10
651573 2012 10 Yn 20th Ann Hua Xia Bank PAN-569A MS
+
1
 
1
 
11
 
77
 
3
 
93
652594 2013 10 Yn Pudong Development Bank PAN-590A MS
+
1
 
81
 
83
 
165
568509 2015 10 Yn Bank of Shanghai MS
+
27
 
49
 
76
/ 2 »