Spitzbergen

Last Update: 2/23/2024
Spitzbergen, PR
PCGS # Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS # Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PRDCAM
+
1
8
9
261502 2001 СПМД Tk 10 Against Terrorism 09/11, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
933741 2011 СПМД Tk 10 Fukushima CuNi Nuclear Disaster, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
933742 2010 СПМД Tk 10 Eyjafjallajökull CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
933743 2015 СПМД Tk 10 Ebola Epidemic CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
933744 2016 СПМД Tk 10 Fidel Castro CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
933745 ND (2016) СПМД P Tk 10 Global Warming CuNi Probe, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
934423 2014 СПМД Tk 10 Nelson Mandela CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
934536 2015 СПМД Tk 10 Euro Migrant Crisis CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
934537 2020 СПМД Tk 10 Covid-19 CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
 
1
Spitzbergen, MS
PCGS # Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS # Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
1
2
7
7
7
1
38
448192 1946 10 Kop MS
+
4
448193 1946 15 Kop MS
+
1
 
6
448195 1946 50 Kop Large Star MS
+
1
448196 1946 50 Kop KM-Tn4.2 Small Star MS
+
1
 
1
 
2
 
7
448198 1993 10 Rbl MS
+
1
 
1
 
2
448199 1993 25 Rbl MS
+
1
 
1
 
2
448200 1993 50 Rbl MS
+
1
 
1
 
2
448201 1993 100 Rbl MS
+
2
 
2
448202 1998 10 Kop MS
+
1
 
1
 
2
448203 1998 25 Kop MS
+
1
 
1
 
2
448204 1998 50 Kop MS
+
1
 
1
 
2
448205 1998 Rouble MS
+
1
 
1
 
2
448206 1998 2 Rbl MS
+
1
 
1
 
2
448207 1998 5 Rbl MS
+
2
 
2